Blog Archive

Konsumpcja

Istnieje połączenie pomiędzy: Konceptem indywidualizmu jako endgame group identity. ...Read More

Nie­tre­no­wa­na sztu­ka pi­sa­nia w oczy­stym ję­zy­ku za­mie­ra

1. Introduction

I z prze­ra­że­niem widzę ten efekt ję­zy­ko­we­go uwstecz­nia­nia się na sobie, jed­no­st­ce, która stara się pre­ten­do­wać do miana czło­wie­ka w miarę in­te­li­gent­ne­go. Tre­ning pi­sa­nia w in­te­re­su­ją­cy spo­sób na okre­ślo­ne te­ma­ty za­koń­czył się wraz z li­ceum, a od tego mo­men­tu wszyst­kie dłuż­sze tek­sty po­wsta­wa­ły w ...Read More