Sto motywów Archive

Są takie działania, które każdy podejmuje dla siebie. Aby rozwinąć się, albo utrzymać kondycję. Podobnie jest z tą serią. Sto utworów, niekoniecznie związanych ze sobą, na z góry założonych tematach, ma na celu poprawienie kreatywności i wyćwiczenie stylu pisania. Nie oszukujmy się. Większość z tych tekstów będą to szkice o niskiej jakości tworzone na kolanie. Ale gdy skończę, będę sto tekstów dalej.

Korzystam z listy dostępnej tutaj oraz z własnoręcznie napisanego narzędzia 100 Theme Chooser - challenge.lambdadelta.pl.

Kobieta i wilk

14. Smile

— Zawsze wiedz, na co się zgadzasz, zanim się na to zgodzisz! — krzyknęła stara już kobieta do swojego wnuka. — Ale babciu, przecież widzisz, że żadna krzywda mi się nie stała, jestem cały i zdrowy… — chłopiec próbował się bronić, ale stara kobieta mu ...Read More

Nie­tre­no­wa­na sztu­ka pi­sa­nia w oczy­stym ję­zy­ku za­mie­ra

1. Introduction

I z prze­ra­że­niem widzę ten efekt ję­zy­ko­we­go uwstecz­nia­nia się na sobie, jed­no­st­ce, która stara się pre­ten­do­wać do miana czło­wie­ka w miarę in­te­li­gent­ne­go. Tre­ning pi­sa­nia w in­te­re­su­ją­cy spo­sób na okre­ślo­ne te­ma­ty za­koń­czył się wraz z li­ceum, a od tego mo­men­tu wszyst­kie dłuż­sze tek­sty po­wsta­wa­ły w ...Read More